Previous
Next

KOMU JE POMOČ NAMENJENA

SOCIALNO VARSTVENA STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU se od leta 2010 dalje izvaja na podlagi pridobljenih koncesij na območju OBČIN KOZJE, BISTRICA OB SOTLI in PODČETRTEK.

 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Bistrica ob Sotli, Kozje in Podčetrtek, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu,v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

 

To so:

 

  • Osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost nesposobne za samostojno življenje.

  • Osebe s statusom invalida  po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,  ki po oceni pristojne komisije na zmorejo samostojnega življenja. Če stopnja in vrsta njihove  invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu.

  • Druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij.

  • Kronično bolne  in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.

  • Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen organizirane oblike varstva.